1. Máy tính tiền

    Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt cho các loại máy tính tiền và các chương trình tiện ích cài đặt, lấy báo cáo của máy tính tiền.

  2. Phần mềm tính tiền

    Phần mềm tính tiền và các tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng của phần mềm.

  3. Các phần mềm tiện ích

    Các phần mềm tiện ích.